หลักสูตรออนไลน์ หัวหน้างานมืออาชีพ สำหรับการบริหารงาน – Professional leader for job management

เนื้อหาเวลา
บทที่ 0. บทนำ
บทที่ 1. การมองและคิดเชิงกลยทธุ์
บทที่ 2. เทคนิคการคิดเชิงระบบ
บทที่ 3. เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน
บทที่ 4. End-to-End Process
บทที่ 5. เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
บทที่ 6. เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนงานและปรับปรุงงาน
บทที่ 7. บทสรุป