หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ – Train the Trainer

เนื้อหาเวลา
บทนำ
บทที่ 1 หลักการและแนวคิดของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
บทที่ 2 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเป็นวิทยากร
บทที่ 3 องค์ประกอบสำคัญของการเป็นวิทยากร
บทที่ 4 การแต่งกายของวิทยากร
บทที่ 5 บุคลิกภาพของวิทยากร
บทที่ 6 เทคนิคการบรรยาย และ การใช้อุปกรณ์ และWorkshop
บทที่ 7 การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อ และบรรยาย Workshop
บทที่ 8 การจัดทำสไลด์ประกอบการบรรยาย
บทที่ 9 การวิเคราะห์ผู้ฟัง และ Workshop
บทที่ 10 เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
บทที่ 11 การใช้น้ำเสียง จังหวะความเร็ว
บทที่ 12 รูปแบบการบรรยายที่ดี
บทที่ 13 การบริหารเวลา
บทที่ 14 สถานการณ์ต่างๆ และการรับมือ
• ผู้ฟังไม่สนใจ
• คำถามกวน
• คำถามตอบไม่ได้
• วิทยากรตื่นเต้น
• การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง
บทที่ 15 บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979