หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการ Upskill and Reskill เพื่อความมั่นคงในการทำงาน – Upskill and Reskill for stable job

เนื้อหาเวลา
EP0. บทนำ

EP1. ความสำคัญของการ Upskill และ Reskill
EP2. ความหมายของ Upskill -Reskill
EP3. ประโยชน์ของการ Upskill
EP4. วิธีการ Upskill
EP5. ประโยชน์ของการ reskill
EP6. วิธีการ reskill
EP7. เทคนิคการ upskill และreskill ด้วยช่องทาง E-Learning
EP8. การวางแผน “กลยทธุ์” สร้าง Reskill – Upskill
EP9. สรุป