หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน – Job Assignment and Follow up Technique for supervisor

เนื้อหาเวลา
Introduction
บทที่ 1 บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 ปัญหาในการมอบหมายและการติดตามงาน
บทที่ 3 พนักงานคาดหวังอะไรจากการมอบหมายและการติดตามของหัวหน้างาน
บทที่ 4 บทบาทสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ : Coach Mentor Facilitator Manager
บทที่ 5 เข้าใจความแตกต่างของพนักงานในองค์กร
บทที่ 6 เข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่ของพนักงาน
บทที่ 7 เทคนิคการเลือกมอบหมายงานและการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อการบริหารทีม
บทที่ 8 สำรวจความพร้อม และทรัพยากรที่มีเพื่อการมอบหมายงาน
บทที่ 9 การจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อการวางแผนการมอบหมายงาน
บทที่ 10 การมอบหมายงานด้วยหลัก SMART
บทที่ 11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานในการมอบหมายหรือสั่งงาน
บทที่ 12 PA0R กับการวางแผนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
บทที่ 13 7-1-3 Model ในการวางแผนการทำงานเพื่อการติดตามผล
บทที่ 14 เทคนิคการติดตามผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ