หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการรับมือกับ ปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling & Service Recovery

เนื้อหาเวลา
highlight
บทนำ
บทที่ 1 แนวคิดต่อข้อร้องเรียน
บทที่ 2 ความสำคัญของการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
บทที่ 3 ลูกค้าโกรธเกิดจากอะไรบ้าง
บทที่ 4 Workshop การรับมือกับข้อร้องเรียน
บทที่ 5 ความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้า
บทที่ 6 หลักการในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
บทที่ 7 ประเภทของลูกค้าที่ร้องเรียน
บทที่ 8 วิธีการรับมือกับลูกค้าที่ร้องเรียนในแต่ละประเภท
บทที่ 9 การควบคุมอารมณ์เมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 10 แนวทางการรับมือกับสถานการณที่ลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 11 Workshop แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 12 เทคนิคการตอบปัญหาลูกค้าในสื่อออนไลน์
บทที่ 13 การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
บทที่ 14 การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
บทที่ 15 Workshop การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
บทที่ 16 บทสรุปเทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้าสู่การปฏิบัติ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979