หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพขั้นสูง – Advanced Train the Trainer

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อและบรรยาย Workshop
บทที่ 2 เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
บทที่ 3 การจัดทําสไลด์ประกอบการบรรยาย
บทที่ 4 การใช้น้ําเสียง จังหวะความเร็ว
บทที่ 5 รูปแบบการบรรยายที่ดี
บทที่ 6 การบริหารเวลา
บทที่ 7 บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ