หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการให้บริการ ลูกค้าในระบบออนไลน์

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 แนวคิดการให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์
บทที่ 2 เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์
• เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์
• เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
• การตอบเรื่องการรับประกัน หรือการคืนสินค้า
บทที่ 3 เทคนิคการใช้ขอความสนทนากับลูกค้า
• การใช้ขอความสนทนากับลูกค้า
• Do and Don’t ในการสนทนาออนไลน์กับลูกค้า
• วิธีการรับมือเมื่อลูกค้าอารมณ์เสีย
บทที่ 4 Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้า
• Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้าผ่านการ Chat
• Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้าผ่าน Email
บทที่ 5 การพัฒนาทักษะที่สําคัญ
• ทักษะการถาม
• ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา
• ทักษะการแก้ปัญหาลูกค้าในระบบ online
• บทสรุปสูการส่งมอบการให้บริการลูกค้าในระบบออนไลน์