หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการถ่ายทํา VDO เพื่อผลิตสื่อในองค์กร – VDO PRODUCTION TECHNIQUE

เนื้อหาเวลา
Section 1 : แนวคิดการถ่ายทํา VDO

1. แนวคิดการผลิตสื่อและวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ

Section 2 : ขั้นตอนการถ่ายทํา VDO

2. ขั้นตอนการผลิตวิดิทัศน์
Section 3 : เทคนิคการถ่ายทํา VDO

3. ขนาดภาพและมุมกล้อง
Section 4 : เทคนิคการจัดแสงขณะถ่ายทํา

4. การจัดแสง

5. Workshop การจัดไฟ 1 ดวง

6. Workshop การจัดไฟ 2 ดวง

7. Workshop การจัดไฟ 3 ดวง

8. Workshop การจัดไฟ 4 ดวง