หลักสูตรออนไลน์ 7 ขั้นตอนลัด ดึงพลังจากจิตใต้สำนึก – Conscious Unconscious Alignment

เนื้อหาเวลา
Section I : ภาพรวมของความสำคัญในการทำงาน ร่วมกันระหว่าง สมองและจิตใต้สำนึก

บทที่ 1 ความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างสมองกับจิตใต้สำนึก

บทที่ 2 ข้อเสียของการที่สมองและจิตใต้สำนึกไม่ทำงานร่วมกัน

บทที่ 3 สาเหตุของการที่สมองกับจิตใต้สำนึกทำงานไม่ประสานกัน
Section II :7 ขั้นตอนลัดเพื่อเข้าใจและถึงพลังจากจิตใต้สำนึก

บทที่ 4 ขั้นตอนในการทำให้สมองและจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกัน

บทที่ 5 สภาวะ

บทที่ 5.2 สติ

บทที่ 6 การทำงานของสมองและจิตใต้สำนึก

บทที่ 6.1 จิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

บทที่ 6.2 ระบบความเชื่อ

บทที่ 6.3 ฟิลเตอร์ของมนุษย์

บทที่ 7 อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

บทที่ 8 ความจริงคืออะไร

บทที่ 9 ความลับของการทำให้สมองกับจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกัน

บทที่ 9.1 ยอมรับตัวเอง

บทที่ 9.2 ยอมรับผู้อื่น

บทที่ 10 ปลอดปล่อยสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากจิตใต้สำนึก
Section II :7 ขั้นตอนลัดเพื่อเข้าใจและถึงพลังจากจิตใต้สำนึก

บทที่ 4 ขั้นตอนในการทำให้สมองและจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกัน

บทที่ 5 สภาวะ

บทที่ 5.2 สติ

บทที่ 6 การทำงานของสมองและจิตใต้สำนึก

บทที่ 6.1 จิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

บทที่ 6.2 ระบบความเชื่อ

บทที่ 6.3 ฟิลเตอร์ของมนุษย์

บทที่ 7 อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

บทที่ 8 ความจริงคืออะไร

บทที่ 9 ความลับของการทำให้สมองกับจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกัน

บทที่ 9.1 ยอมรับตัวเอง

บทที่ 9.2 ยอมรับผู้อื่น

บทที่ 10 ปลอดปล่อยสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากจิตใต้สำนึก