หลักสูตรออนไลน์ Data Analytic : PowerBI for Data Visualization (สร้าง auto report ด้วย powerbi)

เนื้อหาเวลา
Session 1 การติดตั้งโปรแกรม PowerBI
00 : PowerBI Install แสดงการติดตั้งโปรแกรม PowerBI
Session 2 แนะนำการใช้ PowerBI เบื้องต้น
01 : GetData Menu การเชื่อมต่อข้อมูลในไฟล์ประเภทต่่าง ๆ ด้วย PowerBI
02 : OpenExcel EnterData แสดงการเปิดไฟล์ Excel และการกรอกข้อมูลแบบ manual ด้วย PowerBI
03 : IntroduceEditQuery แนะนำการใช้เมนู EditQuery สำหรับการคำนวณและจัดเตรียมข้อมูล
04 : RefreshData วิธีการใช้การ Update ข้อมูลแบบอัตโนมัติ
05 : Ask A Question แนะนำการใช้ nutural language สั่งงาน PowerBI แบบอัตโนมัติ
06 : CustomVisual การติดตั้ง Visual จาก Marketplace
07 : Swithch Theme การเปลี่ยนชุดสีบน Chart & Graph บน PowerBI
Session 3 การเปิดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ
08 : GetData From Website การเปิดข้อมูลที่อยู่บน website
09 : GetData From PDF การเปิดไฟล์ข้อมูลแบบ PDF
10 : GetData Folder การเปิดข้อมูลครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ ที่อยู่ใน folder
11 : Manage Relationships การเปิดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ Join table เพื่อแสดงข้อมูล
12 : Using Related Value การ link ข้อมูลเพื่อแสดงค่า ข้ามตารางจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Session 4 สร้างสูตรคำนวณและตัววัดแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า DAX (Data Analysis Expression)
13 : Intro Calculation Measure แนะนำเครื่องมือที่ใช้สร้างสูตรคำนวณและตัววัดแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า DAX (Data Analysis Expression)
14 : New Table with Date การสร้างตารางด้วย DAX จากข้อมูลวันที่
15 : Dax New Columns การเพิ่ม Columns ด้วย DAX จากข้อมูลวันที่ เป็น Year, Month, Week Day หรือ Quarter เป็นต้น
16 : Dax Represent Value การสร้าง Columns ด้วย DAX เช่น การเชื่อม 2 columns, การคำนวน Date Diff เป็นต้น
17 : Dax Create Condition การสร้าง Columns ด้วย DAX จากเงื่อนไขแบบ IF
18 : Using Dax to Visualize การนำสูตร DAX ที่ใช้สร้าง columns มานำเสนอเป็น Visualization หรือ Report ต่าง ๆ
19 : Formatting Data การจัดรูปแบบและประเภทของข้อมูล (Data Type & Format)
20 : Dax Measure การสร้างสูตรการคำนวณ เช่น การรวมผลลัพธ์ (sum & total), การกรอง (filter) หรือ คำนวนด้วยคณิตศาสตร์เบื้องต้น
21 : Using Measure to Visualization การแสดงค่าจากสูตรคำนวณ (Measure) มานำเสนอเป็น Visualization หรือ Report ต่าง ๆ
Session 5 การใช้ What If, การเรียงข้อมูล การสร้างกลุ่ม และเมนู Help
22 : Using New Parameter What If การใช้พารามิเตอร์ What if
23 : Sorting Technique เทคนิคในการเรียงข้อมูลใน PowerBI
24 : Overview Modeling and Group Analysis แนะนำแถบเครื่องมือ Modeling และเทคนิคการใช้ Group เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
25 : Help Menu แนะนำการใช้เมนูช่วยเหลือ (Help)
Session 6 การใช้เมนู Edit Query
26 : Edit Query Over View แนะนำเมนูการจัดเตรียมข้อมูล (Edit Query)
27 : Edit Query Home Preview แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ Home
28 : Edit Query Transform Preview แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ Transform
29 : Edit Query Add Column Preview แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ Add Column
30 : Edit Query View แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ View
31 : Edit Query Transform Extract First Char การเลือกตัวแปรตามลำดับอักษร
32 : Edit Query Transform Replace Value การแทนค่า
33 : Edit Query Transform Split Column การแยกข้อมูลเป็น Column ใหม่
34 : Edit Query Transform Fill Up & Fill Down การเติมข้อมูลว่าง (Missing) ด้วยค่าก่อนหน้า หรือ ค่าที่อยู่หลังค่าว่าง
35 : Edit Query Add Custom Column & Remove Error การเพิ่ม column ใหม่จาก Edit query และการนำแถวที่มี Error ออก
36 : Edit Pivot & Unpivot การเปลี่ยนค่าที่อยู่ในแต่ละ Row ให้เป็น Column (Pivot) และการเปลี่ยนกลับจาก Column เป็น Row (Unpivot)
37 : Edit Query Datetime Dimension การใช้ Time Intelligence จากข้อมูลรูปแบบวันที่
38 : Edit Query Remove Duplicate การลบค่าซ้ำออกให้เหลือเป็นค่า Unique
39 : Edit Query Groupby การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่ม (Groupby) ด้วยฟังก์ชั่นการรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย การนับความถี่ หรือค่าสถิติ เป็นต้น
40 : Edit Query Append การรวม Query แบบต่อกันเป็นกลุ่มของแถว
41 : Edit Query Merge Queries การรวม Query แบบฐานข้อมูลความสัมพันธ์
42 : Edit Query Standard Math การใช้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
Session 7 การสร้าง Visual Analytic และ Report
43 : Data Viz Overview แนะนำมุมมอง Visual Analytic และ Report
44 : Viz on PowerBI แนะนำ Visual มาตรฐานที่อยู่ใน Power BI
45 : Viz Column Stacked การสร้าง Visual แบบแท่งซ้อนต่อกัน (Column Stacked)
46 : Viz Column Cluster การสร้าง Visual แบบแท่งเป็นกลุ่มข้อมูล (Column Cluster)
47 : Viz Column Stacked 100% การสร้าง Visula แบบซ้อนต่อกันและปรับให้เป็น 100% เท่ากัน (100% Column Stacked)
48 : Viz Line การสร้างกราฟเส้นแบบต่าง ๆ เช่น เส้นธรรมดา เส้นแบบมีพื้นที่ หรือแบบเส้นที่ต่อซ้อนกัน
49 : Viz Combine Chart การผสมกราฟที่เป็นแบบเส้น (line) กับแบบแท่ง (column) เข้าด้วยกัน
50 : Viz Ribbon Chart การสร้างแผนภาพริบบอนเพื่อเปรียบเทียบและจัดลำดับข้อมูล
51 : Viz Water Fall การสร้างแผนภาพน้ำตก (Water Fall) เพื่อดูองค์ประกอบข้อมูลตามจำนวนและทิศทาง บวกลบ
52 : Viz Scatter Chart การสร้างแผนภาพ Scatter เพื่อดูทิศทางหรือลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล
53 : Viz Compostion Pie, Donut, Tree, & Funnel การสร้างแผนภาพที่สรุปข้อมูลตามสัดส่วนด้วย Visual แบบต่าง ๆ
54 : Viz Thai Map การสร้างแผนที่ประเทศไทยด้วยชื่อจังหวัด เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ
55 : Viz World Map การสร้างแผนที่โลกด้วยชื่อประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ
56 : Viz Guage & Card การสร้างแผนภาพแบบเกจวัด และ แผ่นภาพข้อมูล
57 : Viz MultiRows Card การสร้างแผ่นภาพข้อมูลหลายตัวแปรด้วย Multi Rows Card
58 : Viz KPI การสร้างแผนภาพเพื่อประเมินผลข้อมูลล่าสุด
59 : Viz Slicer การใช้ Sclicer เพื่อเป็นเครื่องมือในการเลือกดูข้อมูลตามความสนใจของผู้อ่านรายงาน
60 : Viz Table & Matrix การสร้างตาราง (Table) และการสร้างตารางที่มีหลายปัจจัย (Matrix)
61 : Viz R Script การสร้างแผนภาพด้วยภาษา R
62 : R install การติดตั้งโปรแกรม R เพื่อใช้สร้างแผนภาพใน PowerBI
63 : Custom Visual R Correlation การสร้างแผนภาพวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Custom Visual และภาษา R
64 : Custom Visual R Classification การสร้างแผนภาพ Data Mining การจัดประเภทข้อมูลด้วย Custom Visual และภาษา R
Session 8 การปรับแต่งคุณสมบัติของ Visual และ Report
65 : Conditional Formatting การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น การเปลี่ยนสีตัวอักษรข้อมูล การใส่พื้นหลัง การแทรก Data Bar ในตารางข้อมูล เป็นต้น
66 : Show Value As การเปลี่ยนค่าตัวเลขบนมุมมอง Report เช่น เปลี่ยนจาก Sum เป็น Average, Min, Max, Median, หรือ % Total เป็นต้น
67 : Filter การใช้ตัวกรองแบบ Basic แบบมีเงื่อนไขขั้นสูง (Advance) หรือการจัดลำดับข้อมูลเป็น Top N เป็นต้น
68 : Relative Date Filter (YTD) การนำเสนอมุมมอง Visual สัมพัทธ์กับเวลา เช่น ย้อนหลัง 30 วัน, ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 1 ปีก่อนหน้า (Year to Date)
69 : Visual Interactive การเปิด ปิด Interactive เมื่อเลือกดูกราฟหนึ่งแล้วให้มีผลหรือไม่มีผลกับกราฟที่เหลือ
70 : Show Tooltips การแสดงข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากแผนภาพเป็น Pop up ที่เรียกว่า Tooltips
71 : Hierarchy การสร้างและนำเสนอข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เป็นระดับชั้น เช่น แต่ละภูมิภาค มีการขายสินค้าในแต่ละกลุ่ม เป็นอย่างไร รวมถึงการเจาะเลือกดู (Drill Down)
72 : Viz Format การจัดรูปแบบของแผนภาพและพื้นที่ของ Report
73 : Analytic Reference Line การใช้มุมมอง Analytic มาสร้างเส้นอ้างอิงตามกำหนดหรือ ค่าสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเปอร์เซ็นไทล์ เป็นต้น
Session 9 การออกแบบรายงานและ Publish ขึ้น Cloud Service เพื่อแชร์ข้อมูลบนเว็บและมือถือ
74 : Mobile View & Publish to Cloud Service การปรับแต่งมุมมองรายงานและ Publish ขึ้น Cloud