หลักสูตรออนไลน์ Professional Coaching สำหรับผู้จัดการ

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 หน้าที่ของผู้จัดการ
บทที่ 2 ความเหมือนและความต่างของผู้จัดการและโค้ช
บทที่ 3 การโค้ช คืออะไร
บทที่ 4 รูปแบบการโค้ช
บทที่ 5 ขั้นตอนการโค้ช Coaching process
บทที่ 6 วิธีคิด วถีโค้ช
บทที่ 7 6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการทำงาน ของลูกน้องให้ดีข้น
บทที่ 7.2 6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการทำงาน ของลูกน้องให้ดีข้น (Part 2)
บทที่ 8 ทักษะของโค้ช
บทที่ 9 กรณีศึกษา