หลักสูตรออนไลน์ Professional Executive Coaching สำหรับผู้บริหาร

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ทำไมการโค้ชจงสำคัญในปัจจบน
บทที่ 2 ความหมายของ Coaching
บทที่ 3 บทบาทของโค้ช
บทที่ 4 กรอบคิดที่สำคัญในการเป็นโค้ช
บทที่ 5 ทักษะของโค้ช
บทที่ 6 ทักษะของโค้ช. -การสร้างความสัมพันธ์ Rapport
บทที่ 7 ทักษะของโค้ช – การฟัง
บทที่ 8 ทักษะของโค้ช – การถาม
บทที่ 9 ทักษะของโค้ช -Feedback
บทที่ 10 กระบวนการโค้ช
บทที่ 11 รูปแบบการโค้ช& ตัวอย่างการโค้ช
บทที่ 12 การโค้ช สามารถใช้ได้กับทุกคนหรอไม่