หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ – Systematic Thinking

 

Systematic Thinking คือการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคิด และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

 

การคิดอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ และศึกษาสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี และเห็นแนวทางในการป้องกันการเกิด หรือการหามาตรการในการรับมือกับปัญหา หรือ เรื่องราวต่างๆ ล่วงหน้าได้

 

นอกจากนี้ การคิดอย่างเป็นระบบ ยังเป็นเครื่องมือให้เราสามารถนำไปจัดการปัญหาต่างของตนเอง ขององค์กร และของผู้อื่นได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

1. ความเชื่อมโยงของระบบการคิด ระบบการทำงาน สู่ความสำเร็จขององค์กร

2. ระบบคืออะไร

3. ความสำคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

4. กรอบความคิดที่สำคัญในการทำงาน

5. การพัฒนากระบวนการคิด

6. เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ

7. การจัดลำดับความสำคัญของงาน

8. การจัดระบบงาน/การจัดลำดับงาน

9. เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ

– Prioritization Matrix

– Tree Diagram

– Post – it Note

– Mind map

10. การวางกระบวนการและขั้นตอนของงานเพื่อให้โครงการราบรื่นตลอดโครงการ

11. เทคนิคและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

12. Workshop : การคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์งานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ

 

รูปแบบการอบรม

– บรรยายหลักการที่สำคัญๆ

– Workshop

– กรณีศึกษา

– ให้คำแนะนำโดยวิทยากร

………………………………..

กลุ่มเป้าหมาย

– ระดับผู้จัดการ

– ระดับพนักงาน

– ระดับหัวหน้างาน

  

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921