หลักสูตร การคิดเชิงสร้างสรรค์ – Creativity Training

การดำรงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในทุกๆ ด้านนั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักคิด มุมมอง

โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ การจัดการความคิดให้เป็นระบบและมีหลักการ

การคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นระบบความคิดที่มีขั้นตอน สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ การศึกษาผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมทั้งอบรมผ่านกระบวนการฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ สามารถทำให้มีหลักในการสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ้น

หากวิถีชีวิตมุ่งมั่นมีเป้าหมาย ต้องการความสำเร็จ สิ่งที่มนุษย์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้าน

การจัดอบรมเรื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการคิด แนวการคิด ฉลาดคิดด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีจินตนาการ การสร้างความคิดแบบมีวิสัยทัศน์เพื่อความโดดเด่นในองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดให้เป็นคนมีคุณภาพโดยสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถสร้างสรรค์วิธีการเพื่อเชื่อโยงกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความสำคัญของการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์
  • หลักคิดของผู้สำเร็จในชีวิต
  • เทคนิคการทำให้เป็นคนฉลาดคิด
  • คุณสมบัติทั่วไปของคนฉลาดคิด
  • การคิดนอกกรอบให้เหมาะสมกับการทำงาน
  • การยอมรับปัญหาและวิธีการกำหนดแนวคิด
  • กระบวนการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์
  • ฯลฯ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921