หลักสูตร การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดี – Work with Strategy for Better Result

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝน เรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อไปวางแผนงาน หรือแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานด้วย

เป็นการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้การกระทำมีทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจน ถ้าหากเราได้มีการเรียนรู้ฝึกฝนการคิด การวางกลุยุทธ์ที่ดีแล้วนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการที่เราทำอะไรสำเร็จ ตามภาระกิจไปแล้วครึ่งทาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถคิด และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

2. เพื่อให้ผู้อบรมนำเครื่องมือไปจัดการปัญหาต่างของตนเอง ขององค์กร และของผู้อื่นได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

– คิดแบบกลุยุทธ์ต่างกับคิดทั่วไปอย่างไร

– หลักสำคัญในการคิดอย่างมีกลยุทธ์

– กรณีศึกษาการคิดอย่างมีกลยุทธ์

– ปัจจัยสู่ความสำเร็จการพัฒนาองค์การ

– ความสำคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

– กรอบความคิดที่สำคัญในการทำงาน

– การพัฒนากระบวนการคิด

– ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921