หลักสูตร การทํางานเชิงรุก – Proactive

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสู่ความสําเร็จในการทํางาน รวมทั ้งการสร้างกระบวนการวางแผนในการ
ทํางาน การวางเป้าหมายในการทํางาน โดยเริ่มต้นจากกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั ้นหากผู้ปฏิบัติที่
ก้าวขึ ้นเป็นผู้นําไม่มีทักษะดังกล่าว ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่ปราศจากอาวุธชั ้นดีที่จะใช้ในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตได้ประกอบกับการทํางานที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเสมอนั ้น จะสามารถส่งผลต่อความก้าวหน้าของทั ้งองค์กร
และต่อตนเองได้อย่างแน่นอน

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียด 

– ปัจจัยสู่ความสําเร็จการพัฒนาองค์กร 

– ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกรอบความคิดในการทํางาน 

– การใช้กรอบความคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง 

– การพัฒนากระบวนการคิด 

– การสร้างความคิดเชิงบวก 

– ความสําคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

– การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

– มนุษยสัมพันธ์ต่อการทํางานร่วมกับผู้อื่น 

– การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 

– การสร้างแรงจูงใจในการทํางานทั ้งต่อตนเองและผู้อื่น 

– การวางเป้าหมายในชีวิต 

– การวางแผนและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

– workshop การวางแผนและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา 

1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.

วิทยากร 

อ.สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ์

 
รูปแบบการอบรมสัมมนา

 – บรรยาย

 – Workshop การปลุกพลัง

 – Case Study จากองค์กรที่ประสบความสําเร็จ

 – ชม VDO

 กลุ่มผ้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

 – พนักงานผู้ให้บริการลูกค้า (Customer Service)

 – พนักงานทั่วไป

 – หัวหน้างาน