หลักสูตรออนไลน์ การทํางานเป็นทีม – Teamwork

เนื้อหาเวลา
บทนำ
บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
บทที่ 2 การสร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
บทที่ 3 เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานเป็นทีม
บทที่ 4 ลักษณะบรรยากาศและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 การเพิ่มพลังแห่งศักยภาพตนเอง
บทที่ 6 การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองเพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่ 7 วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่ 8 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
บทที่ 9 บทบาทในการสร้างทีม
บทที่ 10 เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979