หลักสูตร การนำเสนองานด้วย Power Point และการพูดในที่ชุมชน – Power Point and Presentation Technique

ชุมชนมีความหลากหลายของผู้คน และวัฒนธรรม การบริหารจัดการชุมชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศิลปะในการสื่อสาร และนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และเป็นการสร้างแนวร่วมในชุมชน การนำเสนอในที่ชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่ต้องมีหลักการ มีการเตรียมความพร้อม และมีการแสดงออกที่น่าสนใจ

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการนำเสนองาน ในที่ชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพและเพื่อให้เข้าใจหลักการ การนำไปปฏิบัติ และได้ฝึกปฏิบัติจริง

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921