หลักสูตร การบริหารข้อมูลและเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การบริหาร การจัดการ หรือการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำด้วยข้อมูล และสารสนเทศ ยุคปัจจุบัน ยุคข้อมูลข่าวสาร องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดข้อมูล

ตรงข้ามข้อมูลขององค์กรมีมากจนบางครั้งไม่กล้านำมาใช้ เพราะว่าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าจะนำมาตัดสินใจยิ่งโดยเฉพาะกับเรื่องสำคัญๆ

ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบตั้งแต่ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์ม (Check Sheet Design) ผู้ออกแบบและผู้ใช้จริงไม่ใช่คนเดียวกัน บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลจนทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนหรือแนวทางการเก็บ

 

ข้อมูล ความถี่ เวลา ของการเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างมีกระบวนการและออกแบบอย่างดีเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการออกแบบฟอร์มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร

– ความสำคัญของข้อมูล แสงสว่างของการตัดสินใจ

– ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ข้อมูล สารสนเทศ (Fact – Data – Information)

– กุญแจสำคัญของการเก็บข้อมูล

– ข้อมูล ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสวย !

– ตัวอย่างฟอร์มที่ไม่ควรเป็นแบบ เป็นฟอร์ม

– เป้าหมายของการออกแบบฟอร์มทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

– กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบฟอร์ม

-ฯลฯ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921