หลักสูตร การบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน – People Management & Talent Planning

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ไม่ได้พิจารณากันที่องค์กรใดมีทุนหรือเทคโนโลยีมากกว่ากัน แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่คุณภาพของคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ให้สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่มาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ รวมทั้ง สามารถกระตุ้นจูงใจและรักษาให้พนักงานดาวเด่นอยู่เป็นกำลังสำคัญและยินดีที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร (Loyalty) ถือเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นเรื่องที่องค์กรจะละเลยไม่ได้

ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการที่จะธำรงรักษาพนักงานดาวเด่น ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดหัวกระทิ ที่พร้อมจะเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) หรือผู้นำองค์กรในอนาคต (Future leader) ให้อยู่กับองค์กรและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานพร้อมไปกับ การวางแผนด้านสายความก้าวหน้า ตลอดจนเสริมความรู้และทักษะให้กับยอดหัวกระทิเหล่านั้น ให้มีความพร้อมและมีความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร ไม่คิดหนีไปไหนง่ายๆ

วัตถุประสงค์

1 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดทำ Talent Management และ Succession Plan

2 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการรักษาพนักงานให้สอดคล้องกับ Talent Management ที่องค์กรต้องการ

3 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบเทคนิคการบริหารและกระตุ้นจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ

4 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด กระบวนการในการสร้างและพัฒนา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้นำสำหรับองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

1. ผู้บริหารกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

– ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

– CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

– บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

2. แนวคิดและกระบวนการวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่น

– ทำไมต้องบริหารพนักงานดาวเด่น?

– การบริหารพนักงานดาวเด่นคืออะไร?

– ขั้นตอนและแนวทางการวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่นให้ประสบความสำเร็จ

3. การบริหารสายอาชีพและการบริหารพนักงานดาวเด่นในองค์กร

– กระบวนการวิเคราะห์และหาความต้องการขององค์กรเรื่อง Talent Management

– การจัดทำเครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพนักงานเป็นกลุ่ม Talent และกลุ่มต่างๆ

– การจัดทำแผนพัฒนา และการรักษาพนักงานที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร

– การจัดทำแผนและตัวอย่างแผนการดูแลและติดตามความคืบหน้าพนักงานกลุ่ม Talent เป็นรายบุคคล

– การวัดและการประเมินผลตลอดจนแนวโน้มในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Talent Management

– กระบวนการจัดทำ Succession Plan และตัวอย่าง Succession Plan ที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร

4. ฝึกปฏิบัติ : เทคนิคการรักษา ดูแลและจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น

– เรียนรู้ตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่น

– เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่นในสถานการณ์ต่างๆ? ให้ได้ใจ เกิน 100

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร คลิก People-Management-Talent-Planning

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921