หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

“เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก”

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ

“หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

 

หัวข้อการอบรม

 • Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
 • เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม
 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม

– การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน

– สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ

– สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance

 • การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
 • การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง

– กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย

– เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี

– กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายเชิงรุก

 • การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น
 • เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
 • กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน
 • เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

 • ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น
 • ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จสูงในเวลาที่กำหนด
 • ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921