หลักสูตรออนไลน์ การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Coordination

เนื้อหาเวลา
บทนำ 1:09
บทที่ 1 ความหมายของการประสานงาน 1:50
บทที่ 2 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 5:41
บทที่ 3 ทฤษฎี Maslow เพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของคน 4:30
บทที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 3:08
บทที่ 5 เข้าใจความต่างของคนแต่ละ Generation ในการทำงาน 7:44
บทที่ 6 ปัญหาของการประสานงาน 7:01
บทที่ 7 เทคนิคการ feedback เพื่อการทำงานร่วมกัน 3:41
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Eric Berne เพื่อใช้ในการสื่อสารการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 11:29
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Harris Thomas 6:54
บทที่ 10 การมอบหมายงานและการติดตามงาน 6:16
บทที่ 11 สรุปการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4:18

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979