หลักสูตร การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า – Customer Satisfaction Survey Training

กลไกในการทราบถึงความสามารถในการให้บริการขององค์กร ก็คือ การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในสากลนั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน มีการวางแผนดำเนินการ พร้อมกับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตัวชี้วัดที่จำเป็น ที่ต้องทำควบคู่กันไปในการประเมินความพึงพอใจ ก็คือความผูกพันของลูกค้า และค่า Net Promoter Score (NPS)
หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า อย่างเป็นระบบ ที่สากลยอมรับ
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงตัวชี้วัด ความพึงพอใจของลูกค้า
2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ วิธีการประเมิน  ความพึงพอใจ / ความผูกพันของลูกค้า / NPS
3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน และสามารถนำไปปรับปรุงได้
4. เพื่อให้สามารถทำการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในงานได้จริง

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • ตัวชี้วัดในงานบริการ
 • การมองระบบการประเมินติดตามผล การบริการ
 • ตัวชี้วัด ใน Input, Process, Output
 • เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • รูปแบบ วิธีการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • วิธีการ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการปรับปรุง
 • Workshop : การออกแบบวิธีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • NPS Net Promoter Score คืออะไร มีประโยชน์ในงานของเราอย่างไร
 • คำถาม และรูปแบบการทำการประเมิน ค่า NPS
 • แนวทางการประเมิน ความพึงพอใจ / ความผูกพันของลูกค้า / NPS
 • รูปแบบการทำสำรวจ ความพึงพอใจ /ความผูกพันของลูกค้า / NPS
 • เทคนิคการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
 • การจัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจ / ความผูกพันของลูกค้า / NPS
 • Workshop : การออกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ /ความผูกพันของลูกค้า / NPS ในงานของเรา
 • วิทยากรให้คำแนะนำ
 • สรุปการประเมินติดตามผล

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก Customer Satisfaction Survey training

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921