หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการ – Service Process Improvement

การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรได้ โดยการนำมาปรับ (Customize) ให้เข้ากับบริบท (Context) ของ องค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลระยะยาวต่อผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กร และสังคม
 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริม Competency ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  2. เพื่อนำเครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ไปประยุกต์ใช้ในงาน
  3. เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความหมายของคุณภาพ และกระบวนการ
  • ทำไมจึงต้องทำการปรับปรุงกระบวนการบริการ
  • ปัจจัยในกระบวนการ
  • ตัวชี้วัดในกระบวนการ (Productivity, Efficiency, Effectiveness, Output, Input)
  • การมองแบบ End-to-End Process
  • Work Process Improvement Methodology (7 ขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการ)
  • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921