หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง – Leadership Development Program: Smart Leader, Smart Team

หลักการและเหตุผล
ในฐานะผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ความสำเร็จของหน่วยงาน นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในหน่วยงานแล้ว ยังต้องอาศัยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของสมาชิกในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบันได้ 

ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้าง 

แรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดีคนเก่งและมีความสุขในองค์กรมากขึ้น

 3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน สร้างและพฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงาน

ระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้

Day1

9.00-16.00

เนื้อหา

หัวข้อการเรียนรู้ (Activity Based Learning)

1. ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

– การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขนในอนาคต 

– แรงบีบคนที่ทําให้ต้องปรับบทบาทของผู้นํา

– ผู้นํายุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

 

2. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

– บทบาทของผู้นํายุคใหม่ (Leadership Role)

– การสื่อสารวิสัยทัศน ์ (Vision)

– การสร้างแรงจูงใจ  (Motivation)

– การบริหารจัดการทีมงาน (Organization)

3. เข้าใจคน เข้าใจงาน : การบริหารทีมงาน สําหรับผู้นํายุคใหม่

– เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้น…ของผู้นํายุคใหม่

– Generation @ Work : ต่างคน ต่างใจจะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี

– เมื่อต้องบริหารทีมงานต่าง Generation

4. เทคนิคการสร้างทีมงานประสทธิ ิภาพสูงสําหรับผู้นำยุคใหม่ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

– กระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงของผู้นํายุคใหม่

– เทคนิคการฝึกมองภาพการทํางานทั้งระบบเพื่อปรับใช้ในการทํางาน และแนวทางการทํางาน

 

ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน

– เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานของผู้นํา เพื่อการทํางานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทํางานข้ามสายงานต่างๆในองค์กร

รูปแบบการอบรมสัมมนา 

– บรรยาย
– Workshop
– Case Study
– ฝึกปฏิบัติวิทยากรให้คําแนะนํารายบคคล

 กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา

หัวหน้างาน (Team Leader)

– ผู้จัดการ