หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง สู่การทำงานเป็นทีม – Unlock your Potential for Smart Leader

ในฐานะผู้นำ (Leader) นัั้น ภารกิจที่สำคัญยิ่งที่สุดประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรในทีมงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งด้านการทำงานและส่วนตัวที่กำหนด

ดังนัั้น องค์กรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและรองรับการเติบโตบุคลากรในสายอาชีพ ให้มีทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาที่สูงสุดและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น ทัั้งด้านการบริหารจัดการและการปรับทัศนคติ

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการสร้างภาวะผู้นำเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำเป้าหมายการทำงานและแผนการดำเนินชีวิตตนเองนำแผนการไปประยุกต์ใช้ติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1 : ยอดศาสตร์และศิลป์ สำหรับผู้นำ

– ผู้นำ หรือ ผู้จัดการ

– อัตตา กับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น

– ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ ?

– มุมมองความคิดสู่การทำงานเป็นทีม

– แรงจูงใจในการทำงานของผู้นำ

ฯลฯ

วันที่ 2 : STAR MODEL สำหรับผู้นำ

– กรณีศึกษาบุคคลต้นแบบตาม STAR MODEL

– STAR MODEL ความหมาย/วิธีปฏิบัติ

– แนวทางการพัฒนาตนเองแบบ STAR MODEL

– บริหารและพัฒนาลูกน้องด้วยหลัก 3 Cs

ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921