หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ – Inspiration for Service Excellence

หลักสูตร Inspiration for Service Excellence (การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ) ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางในการสร้างบริการที่เป็นเลิศ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริการของตนเอง วิทยากรจะถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างบริการที่เป็นเลิศมากกว่า 10 ปี ให้ผู้เข้าสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการบริการให้กับผู้เข้าสัมมนา

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงหลักการ ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในการบริหารทีมงานและการบริการลูกค้าได้จริง

3. เพื่อนำเอากรณีศึกษาจากบุคคล หรืองค์กรชั้นนำในระดับสากล มาประยุกต์ใช้และต่อยอดในการบริการของตนเอง

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • มุมมองลูกค้าในยุคปัจจุบัน
  • พฤติกรรมลูกค้าแบบ NOWISM ฉับพลัน ทันด่วน
  • สไตล์ลูกค้าแบบ Urbanization คนเมือง
  • หลักการบริการที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จของตนเอง และแนวทางการบริการให้เป็นเลิศ (Service Excellence Avenue)
  • การประยุกต์บริการของเราให้มีความเป็นเลิศ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีเกิดแรงบันดาลใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและการบริการที่เป็นเลิศและนำมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921