หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล – Effective Communication Skills

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์ และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบวิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

– องค์ประกอบของการสื่อสาร

– ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี

– ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร

– แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ

– บุคลิกภาพภายนอก ภายใน

– บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี

– ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง

– รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

– ความมั่นใจในตนเอง (Poise)

– ฯลฯ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921