หลักสูตร การอ่านงบกระแสเงินสด กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

เนื้อหาเวลา
EP1 การอ่านงบกระแสเงนสดเพื่อการลงทุน
EP2 การอ่านงบกระแสเงนสดอุตสาหกรรมการเงน
EP3 การอ่านงบกระแสเงนสดอุตสาหกรรมผลิต
EP4 การอ่านงบกระแสเงนสดอุตสาหกรรมค้าปลีก
EP5 การอ่านงบกระแสเงนสดอุตสาหกรรมอสังหาฯ
EP6 การอ่านงบกระแสเงนสดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง