หลักสูตร การเจรจาขจัดข้อโต้แย้งอย่างเหนือชั้น – Smart Negotiating

ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการตกลงเจรจาธุรกิจด้วย

แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เนื่องจากผู้ที่ขาดทักษะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่ สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้

นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีทักษะและขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขายและการดำเนินธุรกิจ ทางสถาบันจึงได้ทำการพัฒนาหลักสูตร “การเจรจาขจัดข้อโต้แย้งอย่างเหนือชั้น”

หลักการและเหตุผล

ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆเพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมานานกว่า 15 ปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง

4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด

5. สร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

เนื่้อหาหลักสูตร

วันที่ 1  เทคนิคในการสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจผู้อื่น

– Workshop “สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ”

– สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการซื้อสินค้าและบริการ

– เทคนิคการนำเสนอที่สร้างความประทับใจลูกค้า

– เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้า

– เทคนิคการถามเพื่อเก็บข้อมูลในการเจรจาต่อรอง

ฯลฯ

วันที่ 2 การสร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง

– ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง

– 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

– เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

– กำหนดเป้าหมายอย่างไร ให้เจรจาต่อรองแล้วประสบความสำเร็จ

– การเปิดการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ

ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921