หลักสูตร การโค้ชผลงานขั้นสูง – Advance Performance Coaching

หลักสูตร
Advance Performance Coaching
การโค้ชผลงานขั้นสูง

        การโค้ชผลงานขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดให้โค้ชที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถมีทักษะการโค้ชที่สูงขึ้นในหัวข้อเรื่อง ผลงาน การตั้งเป้าหมาย การกำหนดทางเลือก การกระตุ้นผลงานและการสร้างความไว้วางใจทั้งนี้วิทยากรถ่ายทอดด้วยหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลพร้อมตัวอย่างประกอบ ในการนำไปสู่การฝึกฝนการโค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

เวลาลายละเอียด
09.00 – 10.30 น
บทที่ 1 เทคนิคที่สำคัญในการโค้ช
บทที่ 2 ทักษะที่จำเป็นในการโค้ช
10.30 – 10.45 น.Break
10.45 – 12.00 น.บทที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์กับโค้ชชื่
บทที่ 4 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน
12.00 – 13.00 น.Lunch
13.00 – 14.30 u.บทที่ 5 ความไว้วางใจในการทำงาน
14.30 – 14.45 u.Break
14.45 – 16.00 u.บทที่ 6 บทสรุปการโค้ชผลงานขั้นสูงสู่การปฏิบัติ

ความรู้ / ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
หลักสูตรนี้ทำให้สามารถ

  1. สนทนาโค้ชผลงานได้
  2. สนทนาโค้ชเพื่อการตั้งเป้าหมายและกำหนดทางเลือกได้
  3. สามารถโค้ชเพื่อการกระตุ้นผลงานได้
  4. สามารถโค้ชเพื่อสร้างความไว้วางใจได้

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน
  2. ผู้จัดการ
  3. ผู้บริหาร
  4. ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ