หลักสูตร การโค้ชผลงาน – Performance Coaching

หลักสูตร
Performance Coaching
การโค้ชผลงาน

      การโค้ชผลงาน เป็นกระบวนการ ที่หนึ่งบุคคล (โค้ช) ทำการโค้ชกับอีกบุคคล (โค้ชซี่) ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของโค้ชชี่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงหลักสูตรนี้เห็นการถ่ายทอดกระบวนการโค้ชผลงานในรูปแบบที่เป็นสากลพร้อมประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปสู่การโค้ชผลงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง

เวลารายละเอียด
09.00 – 10.30 น.EP. 1 ความหมายและประโยชน์
EP. 2 บทบาทการโค้ช
10.30 – 10.45 น.Break
10.45 – 12.00 น.EP. 3 รูปแบบการโค้ชแบบ GROW
12.00 – 13.00 น.Lunch
13.00 – 14.30 น.EP. 4 การโค้ชโดยอาศัย Competency Model
14.30 – 14.45 น.Break
14.45 – 16.00 น.EP. 5 กระบวนการโค้ช Coaching Process

ความรู้ / ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
หลักสูตรนี้ทำให้สามารถ

1. เข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดการโค้ชผลงาน

2. เข้าใจบทบาทของโค้ชและข้อคิดของโค้ชมืออาชีพ

3. สามารถนำเอากระบวนการโค้ชไปใช้ในงานได้
4. สามารถโค้ชผลงาน ภายใต้โมเดลสมรรถนะ

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน
  2. ผู้จัดการ
  3. ผู้บริหาร
  4. ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช

องค์กรที่เคยได้รับบริการที่ปรึกษา
ในการสร้างมาตรฐานบริการ