หลักสูตร การ Coach ทีมงานด้านการบริการลูกค้า – Coaching and Counseling for Customer Service

ในการรับพนักงาน และรักษาพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้านั้น ผู้ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ซึ่งหัวหน้างาน และผู้จัดการ จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ในการสอนงาน และนำงาน พร้อมนำทีมงานทุกคนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้
 
หลักสูตร  Coaching and Counseling for Customer Service Training เป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริม และสร้างทักษะให้แก่หัวหน้างาน และผู้จัดการให้มีความสามารถในการ Coach แก่ทีมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมบริการในองค์กร และสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อมีความรู้ ทักษะในการสอนงานบริการแก่ทีมงาน ด้วยเทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ
  2. เพื่อสามารถวางแผนพัฒนา ทักษะของทีมงานแต่ละคนได้
 

เนื้อหาหลักสูตร

  • หัวหน้าในฝัน กับหัวหน้ายอดแย่
  • รูปแบบสไตล์ของคนในแต่ละประเภท
  • การเข้าถึง และการสื่อสารกับคนในแต่ละ Style
  • ทักษะของผู้นำด้านบริการ
  • การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART
  • ความสำคัญของ ระดับบริหารต่อองค์กร
  • บทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
  • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921