หลักสูตร ค้นหาตัวตน รุ่งทั้งคน รุ่งทั้งงาน – DISCOVERY

        ความสำเร็จในการทำงาน ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องคนก็เป็นปัจจัยสำคัญ เท่ากับหรือมากกว่าเรื่องงานเสียด้วยซ้ำ การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การรู้จักสไตล์ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทั้ง 4 หัวข้อ ที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การบริหารคนและทำงานร่วมกับคนประสบความสำเร็จ หลักสูตร DISC รู้เขา รู้เรา คนสำคัญงานสำเร็จได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมอง มีเทคนิคในการปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1.   เพื่อเข้าใจสไตล์ บุคลิก พฤติกรรมของตนเอง

 2.   เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง บุคคล และย่อมรู้ผู้อื่น

 3.   เพื่อสามารถบริหารอารมณ์ และมีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หัวข้อบรรยาย

9.00 -10.30 

– รู้จักเครื่องมือประเมินตนเองที่เป็นสากล DISC

– Workshop :ใช้แบบฟอร์ม DISC เพื่อประเมินตนเอง

– สรุปผลสไตล์ของตนเองและพฤติกรรมที่มักปฏิบัติใช้ Dominance / Influence / Steadiness / Compliance

10.30 – 10.45

– Break

10.45 – 12.00

– ศึกษาบุคลิกและสไตล์ของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง

– Workshop : ประสานความแตกต่างระหว่างบุคคล

– สรุปผลความต่างระหว่างบุคคลพร้อมการยอมรับ

12.00 – 13.00

– Lunch

13.00 – 14.30        

– การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในแต่ละสไตล์

– จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน

– จิตวิทยาการบริการ

– Workshop :ปริศนาความคิดเห็น

14.30 – 14.45

– Break

14.45 – 16.00        

– ปัจจัยความสำเร็จในงาน

– แนวทางการพัฒนาแต่ละด้านของแต่ละบุคลิก

 • ภาวะผู้นำ

 • ทักษะการสื่อสาร

 • ทักษะการวางแผนและควบคุมงาน

 • ทักษะการทำงานร่วมกัน

 • ทักษะการแก้ไขปัญหา

– กรณีศึกษาบุคคลต้นแบบ

– การบริหารงาน : การวางแผน การบริหารโครงการ เครื่องมือการแก้ปัญหา และบริหารคน

– Workshop :การบริหารงาน

– สรุปการเรียนรู้แบบองค์รวม

1 วัน  

 • พนักงาน

 • หัวหน้างาน

 • ผู้จัดการ