หลักสูตร จิตวิทยาในการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ – The Psychological of Professional Customer Service

ปัจจุบันในการบริการลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง เพราะการบริการที่ดี จะทำให้เป็นการรักษาลูกค้าเก่า และเกิดการแนะนำให้ผู้อื่นเข้ามาซื้อ สินค้า และใช้บริการของเราจนกลายเป็นลูกค้าใหม่หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะแก่ผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความรู้สึก และอารมณ์ของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน พร้อมที่จะสามารถให้บริการที่ดวงใจ รวมทััง รับมือกับสถานการณ์ ปัญหา หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจถึงความแตกต่าง และสไตล์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละราย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการสนทนา นำเสนอ ตอบคำถาม และแก้ปัญหากับลูกค้าในแต่ละ

สไตล์ได้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเอาบทเรียนที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

ความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า
ความสำคัญของลูกค้า
ความแตกต่างของลูกค้า
สไตล์ของลูกค้า

– Generation

– Behavior/ Manner/ Word

– Life Style

Workshop การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น (ลูกค้า)
หลักการควบคุมอารมณ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
เทคนิคการนำเสนอ และให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ
การเจรจา และตอบคำถามลูกค้าที่ดี
ทักษะการแก้ไขปัญหา และการรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้า
ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921