หลักสูตร บริการที่เป็นเลิศ : รหัสบริการ – Service Excellence : Service Code

การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ประสบความสำเร็จในเรื่องการให้บริการจนลูกค้าส่วนใหญ่ที่เรียกว่า องค์กรนั้นมีบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ได้นั้น มันมิได้เกิดมาจากโชคช่วย หรือธุรกิจขาขึ้น หรือมีคนเก่งอยู่เยอะ หากแต่เกิดจากหลายๆปัจจัยมารวมกัน จนเกิดผลลัพธ์ ที่เรียกว่าเป็นบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาจากการค้นคว้าวิจัย ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบให้เกิดบริเวณที่เป็นเลิศได้ ผลสรุปออกมาได้เป็นตัวอักษรที่จำง่ายๆ อยู่ 26 ตัวด้วยกัน เรียงตั้งแต่ A ถึง Z

ด้วยความปรารถนาที่ว่า องค์กรใด หรือผู้อ่านท่านใดสามารถหยิบยกนำเอาปัจจัยหรือตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภายในองค์กรได้

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงคำศัพท์ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานบริการให้เป็นเลิศ ที่นิยมที่สุดในสากล
  2. เพื่อนำเอาประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

  • Service Excellence Mode
  • แผนงานการบริหาร ระบบบริการให้เป็นเลิศ
  • รหัสบริการ A-Z
  • กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำในระดับประเทศและระดับสากลที่มีบริการเป็นเลิศ
  • ฯลฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย

หนังสือ Service Excellence : Service Code ท่านละ 1 เล่ม (มูลค่า 159 บาท พร้อมลายเซ็นผู้เขียน)

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921