หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักบริหาร – Business and Etiquette for Executive

บุคลิกภาพเป็นด่านแรกในการสร้างความประทับใจ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และจดจำ เพราะบุคลิกภาพของบุคคลนั้น สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย

ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก และการแต่งการเสริมบุคลิกให้เหมาะสม เพื่อเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว

2. เพื่อรับทราบเหตุและผล ของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล และ ข้อปฏิบัติเฉพาะ

3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคม ให้ look smart และน่าเชื่อถือ อย่างผู้บริหารต้นแบบ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921