หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ – The Professional Leader

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผู้บริหารให้มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพและสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

การบริหารตนเอง

– ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ

– 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ

– การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด

– การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง

การบริหารบุคคล/ทีมงาน

– ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท

– ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ

– เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย

– การมองและคิดเชิงกลยุทธ์

– เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย

– เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน

– Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ

รูปแบบการเรียนรู้

– กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็น Team Work

– บรรยาย + Workshop

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้บริหาร

ระยะเวลาอบรม

– 1.5  วัน