หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง – Leading Change

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “การเปลี่ยนแปลง”
  2. เปิดมุมมองชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วย “ทัศนคติเชิงบวก”
  3. เสริมทักษะในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยน ใจต้องเปิด กายต้องปรับ

เนื้อหาหลักสูตร

  • การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการบริหาร
  • ทักษะที่ผู้นำต้องมีเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
  • การสอนงานและการสร้างแรงจูงใจ
  • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับผู้นำยุคใหม่
  • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921