หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน – Interpersonal Skills Human Touch

หลักการและเหตุผล

ทุกองค์กรต้องการ “คนเก่งและคนดี” เพืื่อขับเคลื่นนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรในองค์กรคือพลังที่สำคัญ ทำอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างดี ลำพังความรู้ของพนักงาน สถิติบันทึกไว้ว่า มีความสำเร็จในการทำงาน 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ถ้าหากบุคลากรในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีความแตกแยก ผลงานจะมีประสิทธิภาพถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ การใช้ทักษะสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมในการทำงานร่วมกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรมากขึ้นเป็นลำดับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติ ความต่าง และความต้องการของมนุษย์

2. เพื่อให้รู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญ และประโยชน์มนการมีสัมพันธภาพที่ดีจะมีผลต่อองค์กร

3. เพื่อให้รู้จักประยุกต์แนวคิด หลักปฏิบัติ การฝึกทักษะที่จำเป็นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

4. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เกิดความรักใคร่ เชื่อถือ ไว้วางใจ

5. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ – ผู้ตาม

เนื้อหาหลักสูตร

– ภาพรวมและสิ่งที่พนักงานควรทราบเป็นหลักการเบื้องต้น

– ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดจากปัจจัยอะไร

– การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

– เทคนิคในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921