หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ – Professional Leadership Certificate

 

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้ พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนืื้อหาหลักสูตร

การบริหารตนเอง

– ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ

– 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ

– การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด

– การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง

การบริหารบุคคล/ทีมงาน

– ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท

– ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ

– เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย

– การมองและคิดเชิงกลยุทธ์

– เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย

– เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน

– Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ

การบริหารงาน/วางแผนงาน

– การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน

– เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

– วิธีการแก้ปัญหาเมื่อโครงการ/งาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

– Workshop : การบริหารโครงการ/งานในกระบวนการที่ตนเองดูแล

กลุ่มเป้าหมาย

– หัวหน้างาน

– ผู้จัดการ

– ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ

ระยะเวลาอบรม

– 2 วัน

“ผู้ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับ Certificate จากสถาบัน IMPRESSION”