หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข – Happiness @ Workplace

จากงานวิจัยพบว่า การที่พนักงานในองค์กรใดมีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันกับองค์กร มันจะช่วยทำให้ เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการทำงานของทุกคน และทำให้องค์กรมีผลงานที่ดีด้วย ด้วยเหตุนี้ การสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ในทุกองค์กร ในทุกธุรกิจ ควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมประเด็นนี้ หลักสูตรองค์กรแห่งความสุข (Happiness @ Workplace) จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ มุมมองการใช้ชีวิตส่วนตัว และในที่ทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อเชื่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การสร้างความสุขในที่ทำงาน เมื่อจบการสัมมนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมุมมองของการสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ภายในตนเองและองค์กร

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ในการร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความสุข

 

หัวข้อบรรยายและกิจกรรม

  • มุมมองของผู้ประสบความสำเร็จ
  • นิยาม “ความสุขในที่ทำงาน” ของเรา
  • สิ่งที่ได้รับ จากการทำงานร่วมกันในองค์กร
  • กิจกรรม : สานสัมพันธ์ เสริมความสุข
  • ฯลฯ
ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921