หลักสูตรออนไลน์ ออกแบบการขายในยุคCovid ด้วย Design Thinkin

เนื้อหา
1. INTRO1 บทเริ่มต้น 1


2. INTRO2 บทเริ่มต้น 2
3. INTRO บทเริ่มต้น 3
4. INTRO บทเริ่มต้น 4
5. Steps 5 ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบ
6. Plan แผนการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้
7. OVERALL ภาพรวมของการคิดเชิงออกแบบ
8. EMPATHIZE ขั้นตอนแรกของการคิดเชิงออกแบบ
9. DEFINE1 ขั้นตอนที่ 2.1 ของการคิดเชิงออกแบบ
10. DEFINE2 ขั้นตอนที่ 2.2 ของการคิดเชิงออกแบบ
11. ID EATE1 ขั้นตอนที่ 3.1 ของการคิดเชิงออกแบบ
12. ID EATE2 ขั้นตอนที่ 3.2 ของการคิดเชิงออกแบบ
13. ID EATE3 ขั้นตอนที่ 3.3 ของการคิดเชิงออกแบบ
14. ID EATE4 ขั้นตอนที่ 3.4 ของการคิดเชิงออกแบบ
15. ID EATE5 ขั้นตอนที่ 3.5 ของการคิดเชิงออกแบบ
16. PROTOTYPE ขั้นตอนที่ 4 ของการคิดเชิงออกแบบ
17. TEST ขั้นตอนที่ 5 ของการคิดเชิงออกแบบ
18. NEW NORMAL ความปกติใหม่
19. TEMPLATE สำหรับการคิดออกแบบหลังการฝึกอบรม
20. OUTTRO บทส่งท้าย