หลักสูตร เปิดใจตนเอง สู่ความสำเร็จร่วมกัน – Open Mind for Achievement

เป็นการสร้างทัศนคติในการทำงาน ให้ทุกคนในองค์กร มีความคิดเชิงบวก เข้าใจตนเองและผู้อื่น สานความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ดึงศักยภาพในการทำงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก

2.  เพื่อปรับแนวคิด ที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

3.  เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน

4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • Open Mind Set : เปิดใจ กระตุ้นความคิด ทัศนคติที่ดี
  • กิจกรรม : เปิดมุมมอง สร้างแนวคิดเชิงบวก
  • เปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง
  • อ่านคนออก เข้าใจตนเองและผู้อื่น
  • การเข้าใจคนในแต่ละ GENERATION
  • ปรับ เปลี่ยนแปลง ทัศคติเพื่อความสำเร็จ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และเปิดรับในสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบุคคลแต่ละประเภท และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีในการรับมือกับปัญหาและสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921