หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีและ  มีความพร้อมที่จะแสดงบทบาททั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

หลักสูตร “เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์” จะทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยการมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ความสนิทสนม และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน องค์กร และเพื่อนร่วมงาน

หัวข้อการบรรยาย

1. สร้างความสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)

กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง

2. การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

– กิจกรรม “ลองดูซิ…ทัศนคติของคุณกับบุคคลรอบข้างเป็นอย่างไร?”

– เคล็ดลับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

3. เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น…จุดเริ่มต้นของ Teamwork

– เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ (DISC)

– ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกับคนแต่ละสไตล์

4. Generation@Work : ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี?

– เทรนด์เรื่องประชากรในที่ทำงาน

– กิจกรรม “Juke Box Game” เมื่อต้องร่วมงานกับคนต่าง Generation

5. “การทำงานเป็นทีม กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน”

กิจกรรม “อกเขา อกเรา” การฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน

ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921