หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษา – Consultative Selling Training

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื ้อสินค้าและบริการ ดังนั ้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจําเป็นต้องมี
ทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื ้อสินค้าหรือบริการในครั ้งนี ้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั ้ง การซื ้อสินค้าในครั ้งนี ้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื ้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขาย
ที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทําให้ลูกค้ากลับมาทําธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก
หลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า
และวิธีการที่จะนําเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื ้อ
ตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื ้อใหม่หรือซื ้อซํ ้าเพิ่มเขึ ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์
1. ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญในงานขายอย่างที่ปรึกษาต่อสภาวะการขายในปัจจุบัน
2. ได้เข้าใจหลักการและขั ้นตอนการขายอย่างที่ปรึกษาที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
3. สามารถนําเอาบทเรียนที่ออกแบบให้เหมาะต่อลูกค้า / บริการ ขององค์กร นําไปเสนอขายอย่างที่ปรึกษาแก่ลูกค้าขององค์กรได้
จริง

Day1

9.00-16.00

รายละเอียด

• เปิดมุมมองของพนักงานขายแบบมืออาชีพ

• การเรียนรู้พฤติกรรมของพนักงานขายแบบต่าง ๆ

-พนักงานขายที่มุ่งแต่จะขาย

-พนักงานขายที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ซื ้อ

• ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ องค์กร และตนเอง

• การอ่านใจลูกค้าจากคําพูด นํ ้าเสียง คําถาม และบุคลิก

• เหตุผลที่คนซื ้อและไม่ซื ้อสินค้า

-เหตุผลที่คนไม่ซื ้อ

-การขจัดเหตุผลที่คนไม่ซื้อ

• ความแตกต่างของนักขายเชิงที่ปรึกษา กับ นักขายทั่วไป

• บทบาทของนักขายแบบที่ปรึกษา

• ความสําคัญของการขายเชิงที่ปรึกษา

• ความเชื่อมั่นในตนเองของนักขายแบบที่ปรึกษา

• กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา

– การเปิดการขายที่มี IMPACT

– การค้นหา IMPACTและความต้องการ / ประโยชน์ของลูกค้า

– การหาทางเลือกและสรุป Solution แก่ลูกค้า

– การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าแบบ Co-Creation

– การปิดการขายอย่าง Win Win

• 4 ขั้นตอนของการขาย

– การสร้างสัมพันธ์

– การค้นหา

– การโน้มน้าวใจและปิดการขาย

– การบริการหลังการขาย

• บทฝึกและกรณีศึกษา Workshop : Consultative Selling –The Solution

• การเชื่อมโยงสู่การทํางานจริง และสามารถนําไปใช้ในบริบทขององค์กร

รูปแบบการอบรมสัมมนา

 บรรยาย

– Workshop

– Case Study

– ชม VDO

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

• พนักงานขาย

• หัวหน้าทีมขาย

ระยะเวลา

 1วัน เวลา : 09.00 ถึง 16.00