หลักสูตร Digital Marketing

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่มีธุรกิจใดที่จะปฏิเสธการทำการตลาดแบบดิจิทัลได้ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง รวมถึงยังทำให้เกิดการซื้อขายได้ทันทีในวินาทีที่สื่อของเราเข้าถึงตัวผู้บริโภค

หลักสูตร Digital Marketing นี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ อันจะเป็นการต่อยอดด้าน Digital Marketing ให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง อันจะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่มีอยู่ได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. การเปลี่ยนแปลงของยุคลสมัยยุคดิจิทัล

2. ความสำคัญในธุรกิจออนไลน์

3. กรณีศึกษา องค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์

4. การมองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

5. Tip เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

– รูปภาพ/การถ่ายภาพ/วิดีโอ/ข้อความ

– การดึงบุคลิกของผลิตภัณฑ์ออกมานำเสนอ

– Story สำหรับสินค้า

– การโฆษณาในสื่อ Online

6. Email Marketing

7. ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า

8. ช่องทางการใช้ Social Media ในการทำ Digital Marketing

9. Workshop : Our Digital Marketing การคิดรูปแบบ Digital Marketing ของผลิตภัณฑ์ตนเอง เพื่อนำกลับไปพัฒนาใช้งานได้จริง

รูปแบบการอบรม :

– บรรยาย

– กรณีศึกษา

– Workshop

– ให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921