หลักสูตร GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น แน่นอนว่าบุคลากรในแต่ละฝ่ายงาน แต่ละทีมงาน ต้องมีส่วนร่วม

อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ การประสานงานภายในที่ดีของกลุ่มคนในแต่ละ Generation

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเปิดมุมมองของกลุ่มคน Generation Y ให้เห็นมุมมองสไตล์ความคิดและการทำงานในแต่ละ Generation เมื่อเข้าใจมุมมองของคนในแต่ละ Generation และทำให้เราปรับรูปแบบของเราให้เราเหมาะสมและเข้ากับคนในแต่ละ Generation ด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าถึงมุมมองและสไตล์การทำงานของผู้ร่วมงานในแต่ละ Generation

2. เพื่อให้ผู้ทำงาน Generation Y สามารถพัฒนารูปแบบการทำงานของตนเองให้เข้ากับผู้ร่วมงานในแต่ละ Generation ในการทำงานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

  • เปิดมุมมองความแตกต่างของแต่ละบุคคล
  • สไตล์คนในแต่ละ Generation (Baby Boomer, Gen X, Gen Y, และ Gen อื่นๆ
  • แนวทางการปรับตัวการทำงานของตนให้เข้ากับคนในแต่ละ Generation
  • Generation Y คนรุ่นใหม่ขององค์กร
  • ฯลฯ

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921