หลักสูตร 8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ – Innovation & Creative Thinking

การดํารงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสําเร็จในทุก ๆ ด้านนี้นจ ําเป็นต้องเข้าใจถึงหลกคั ิด มุมมอง โดยมีแนวทางที่สําคญค ั ือ การจดการความค ั ิดให้เป็นระบบและมีหลกการ ั การคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นระบบความคิดที่มีขั้นตอน สามารถฝึกฝนและ

เรียนรู้ได้การศกษึ าผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมทงอบรมผ ่านกระบวนการฝึกหดในร ั ูปแบบต่างๆ สามารถทําให้มีหลกในการสร ั ้างการคิด

เชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ ้น หากวิถีชีวิตมงมุ่ นมั่ ีเป้าหมาย ต้องการความสําเร็จ สิ่งที่มนษยุ ์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็น

คนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสําเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน การจดอบรมเร ั ื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์จะทําให้ท่านเข้าใจวิธีการคิดแนวการคิด ฉลาดคิดด้วยเทคนิคตางๆ ่ อย่างมีจินตนาการ การสร้างความคิดแบบมีวิสัยทศนั ์เพื่อความโดดเดนในองค ่ ์การตอไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจดประกายให ุ ้มีทักษะ Creative Thinking ให้สามารถนําแนวคิดเหลาน่ ี ้ไปใช้ในการทํางาน

2. เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีคิดและทํางานอย่างเป็นระบบ การพฒนาทักษะค ั ิดในเชิงสร้างสรรค์และนําไปสร้างนวตกรรมได ั ้

3. เพื่อให้สามารถนํา Creative Thinking Tools ไปเลือกปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Day1

9.00-16.00

เนื้อหา

Creative & Innovation Definition
• ความหมายของ Creative & Innovation
• ความสําคญขอ ั งการสร้างสรรค์ในองค์กร
• การเปลี่ยนไปส Conceptual Age (creators & empathizers) ู่
• ที่มาของความคิดสร้างสรรค์
• ลักษณะของบคคลท ุ ี่มีความคิดสร้างสรรค์
• นิสัยที่สกดกั นความคั้ ิดสร้างสรรค์
• เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคิดสร้างสรรค์
8 Creative Thinking tools (8 เครื่องมือเพื่อการค ิดอย่างสร้างสรรค์)

• Challenge
• Transform Viewpoint
• Modify
• ECRS
• Trigger Idea
• Combine
• Morphological
• In Another Sequence