หลักสูตร Motivate Team With Positive Thinking

วัตถุประสงค์

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้ง เทคโนโลยี วิทยาการต่างๆซึ่งทำให้ผู้บริหาร

ต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้น คือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเอง 

ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยผลักดันบุคคลให้ทำงานจนเกิดความส าเร็จได้นั้น มาจาก

แรงจูงใจ และจิตสำนึกการทำงานอย่างมีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งใจ และกระตือรือร้น พฤติกรรมต่างๆ ที่

เกิดขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากแรงจูงใจและจิตสำนึกของบุคคลแต่ละคน ทั้ง แรงจูงใจภายในและ

ภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพปัญหาครอบครัว และอื่นๆ

ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการสร้างแรงจูงใจ และแนวความคิดเชิงบวกเพื่อ

ก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ในชีวิตของตนเอง อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่

ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไปเพื่อให้มี

ทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่อันพึงมีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป

5. ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวกเพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเองและองค์กร

6.สามารถเลือกใชทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา

7.เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

8. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวครอบครัวและ การท างานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

รายละเอียดหลักสูตร

Day1

9.00-16.00

เนื้อหา

• เป้าหมายขององค์กรยุคใหม่ที่มีต่อบุคลากรในองค์กร / ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่

ส่งผลกระทบต่อการท างาน

• ทัศนคติที่จำเป็นต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

• ความสำคัญของแรงจูงใจและการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง

• การวางเป้าหมายในชีวิต เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

• คิดเชิงบวก กับวุฒิภาวะทางอารมณ์ / ฝึกคิด และจินตนาการ

• การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข + กฎแห่งความสำเร็จในชี

Day2

9.00-16.00

เนื้อหา

เนื้อหา

• เปิดมุมมองความคิดเชิงบวก

• ประโยชน์ที่ได้รับจากการคิดเชิงบวก

• ตัวอย่างกรณีศึกษา บุคคลและองค์กรที่ประสบ

• ความสำเร็จด้วยการคิดบวก

• ทำอย่างไรเราถึงคิดบวก

• เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน

• การคิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน

• การคิดบวกกับงาน

• การคิดบวกกับองค์กร

• การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก

• การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความส าเร็จร่วมกันในทีม

• กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก

• การบรรยายและยกตัวอย่าง

• ฝึกปฏิบัติ พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการ

• นำเสนอ

• กิจกรรมการเรียนรู้ (Methods) เป็นรูปแบบ Work shop

• Case Study

รูปแบบการอบรมสัมมนา

  • บรรยาย และชม VDO

  • Workshop

  • วิทยากรให้คำแนะนำ

  • รายบุคคล

  • กรณีศึกษาระดับสากล

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา

 – ผู้บริหาร

 – ผู้จัดการ

 –  ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

 Deliverable

• ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีเปิดรับต่อมุมมองการทำงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และผู้บังคับบัญชาได้ดียิ่งขึ้น

• ผู้เข้าอบรมมองเห็นและให้ความส าคัญความสัมพันธ์รอบด้านได้อย่างชัดเจน

• ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมและการแสดงออกต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเข้าใจในเนื้องาน หน้าที่ซึ่งกันและกัน

• ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างดียิ่งขึ้น